چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن
1. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21129

چکیده
  «مصاحبه» در اصطلاح، همراهی دو واژه است که اکثراً عادت بر همراهی دارند و پیوند مفهومی بین آنها جریان دارد. در زبان‌شناسی معاصر از این مقوله با نام «روابط هم‌نشینی» یاد می‌شود؛ اما در نوشته‌های ...  بیشتر