نویسنده = میرسعیدی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. معناشناسی واژه کتاب در قرآن بر پایه روابط همنشینی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 137-158

مهدی لطفی؛ سمانه میرسعیدی