تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)
1. تحلیل صورت‌گرای سورۀ مبارکۀ معارج (معناشناسی نحوی و صرفی-تحلیل واژگانی)

حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی؛ حسن علی ‌یاری؛ ساجد زارع

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 17-32

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21124

چکیده
  صورت‌گرایی یا فرمالیسم (Formalism) یکی از جدیدترین مکاتب نقد ادبی است که در قرن بیستم ظهور کرد. پیروان این مکتب نوخاسته بر این باورند که زیبایی یک اثر هنری در درجۀ نخست به فرم و اجزای سازندۀ آن وابسته است. در ...  بیشتر