بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم
1. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 103-118

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85878

چکیده
  یکی از مفاهیم پرکاربرد در قرآن کریم مفهوم «رزق» است. رزق در برخی اوصاف خدا ازجمله «الرزّاق» تجلی می‌یابد و با برخی مفاهیم اساسی در نظام معنایی قرآن کریم پیوند دارد. در این نوشتار سعی شده است ...  بیشتر
معناشناسی تاریخی واژه «ربّ»
2. معناشناسی تاریخی واژه «ربّ»

محمدعلی خوانین زاده

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 77-120

چکیده
  با توجه به اهمیت و جایگاه محوری اسم «ربّ» در نظام معنایی قرآن‌کریم، در این مقاله با هدف دستیابی به معنای واژه «ربّ» و سیر تاریخی تحول معنا و کاربرد آن در اشاره به «خدای راستین/ خالق» در ...  بیشتر