نویسنده = خوانین زاده، محمدعلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معناشناختی کاربرد مفهوم «رزق» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 103-118

10.22108/nrgs.2017.85878

اصغر هادوی؛ محمدعلی خوانین زاده؛ روشن دهقانی


2. معناشناسی تاریخی واژه «ربّ»

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 77-120

محمدعلی خوانین زاده