نویسنده = سیاوشی، کرم
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم شناسی واژه «سلطان» در قرآن کریم

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 109-132

10.22108/nrgs.2017.21526

کرم سیاوشی؛ ابراهیم وکیل