بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌
1. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 199-218

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.101708.1034

چکیده
  «معنای شعاعی» مجموعه­ای از خطوط جانبی متشکل از سایه­معناهاست که زاییدۀ عناصر بافت­بنیان و دریافت­های عاطفی در موقعیتی کاربردگرا است. مطالعۀ سازه­های بافت­بنیان در قرآن کریم در دو ساختار ...  بیشتر