تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن
1. تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج

دوره 6، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 23-44

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2017.85682

چکیده
  شناخت معانی واژگان قرآن و تبیین میدان معنایی آنها از دیرباز توجه مفسران و قرآن­پژوهان را جلب کرده است. واژۀ ضلال و مشتقات آن از جمله واژه­هایی است که در قرآن از بسامد نسبتاً بالایی برخوردار است. این ...  بیشتر