نویسنده = غلامی یلقون آقاج، علی حسین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل معنی‌شناختی واژۀ «ضلال و اوصاف آن» در ‌قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-44

10.22108/nrgs.2017.85682

سید مهدی مسبوق؛ علی حسین غلامی یلقون آقاج