تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم
1. تغییر معنایی واژگان در قرآن کریم

قاسم بستانی

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 37-58

چکیده
  زبان یک پدیده زنده و متحوّل بوده و بسیار پیش آمده که بر اثر عواملی، از جمله تحولات زمانی و مکانی و فرهنگی، ساختار زبان به‌طور کلییا بخشی از آن عناصر آن از جمله واژگان آن، تغییراتی را بپذیرد. زبان عربی ...  بیشتر
قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی
2. قرآن و تأثیرگذاری‌های مختلف آن بر نحو عربی

قاسم بستانی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 39-60

چکیده
  قرآن کریم بنا بر جایگاه ویژه‌ای که نزد مسلمانان داشته و دارد، از همان ابتدا موجب ظهور علوم و فنون بسیاری نزد مسلمانان گشت. یکی از قدیمی‌ترین علومی که از سویی، برای صیانت از قرآن و از سویی دیگر، تحت تأثیر ...  بیشتر