تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»
1. تحلیل زبان‌شناختی اختلاف قرائت در ماده «فَتَحَ» و «فتَّح»

روح اله نصیری؛ زهرا قاسم نژآد

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 213-228

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.23005

چکیده
  نویسندگان منابع دانش ‌لغت معنای «فتح» به تخفیف و «فتَّح» به تشدید را دو گونه بیان کرده‌اند: برخی «فتح» و «فتَّح» را مترادف دانسته‌اند؛ اما عده‌ای از لغت‌پژوهان در معاجم لغوی ...  بیشتر
کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم
2. کارکردها و ویژگی های صنعت بلاغی تشبیه تمثیلی در قرآن کریم

روح الله نصیری

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1392، ، صفحه 39-53

چکیده
  قرآن کریم دربرگیرنده نثری موزون، مسجع و مملو از مؤثرترین امثال و محکم ترین تشبیهات است. بهترین زبانی که می تواند معارف عقلی و مفاهیم معنوی را برای توده مردم تبیین کند، است. تمثیل از لحاظ ابراز مکنونات ...  بیشتر