مکاتب ظاهرگرا در تفسیر قرآن
1. مکاتب ظاهرگرا در تفسیر قرآن

مینا شمخی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1391، ، صفحه 95-116

چکیده
  در تاریخ تفسیر قرآن شاهد مکاتب مختلف تفسیری در باب فهم و برداشت آیات الهی هستیم که از یک سو، هر کدام در بستر و ریشه‌ها و عواملی شکل گرفته و از دیگر سو، هر یک از آنها، آثار و تأثیرات خود را بر حوزه اندیشة ...  بیشتر