جستاری در کلان متن قرآن کریم بر اساس بازتعریف بینامتنیت
1. جستاری در کلان متن قرآن کریم بر اساس بازتعریف بینامتنیت

پرویز البرزی؛ مسعود منصوری

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 61-76

چکیده
  ‌از جمله ‌‌رویکردهای برخی زبان‌شناسان متن و قرآن ‌پژوهان در دهه‌های اخیر، تلاش برای دستیابی به یک چارچوب زبان‌شناختی مدون و مناسب برای تبیین ساختار قرآن کریم است. گستردگی و تداخل موضوعات در متن قرآن، ...  بیشتر