نویسنده = محمدی حسن آبادی، فیروزه
تعداد مقالات: 1
1. رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 77-92

فیروزه محمدی حسن آبادی