رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم
1. رویکرد نشانه شناختی به مفهوم رنگ و کاربست آن در قرآن کریم

فیروزه محمدی حسن آبادی

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 77-92

چکیده
  نشانه شناسی واژه‌های قرآن بدین سبب از اهمیت خاص برخوردار است که اولاً خداوند آن را معجزه پیامبرش قرار داده و مخاطبان خود را به مبارزه طلبیده تا اگر قدر و توان آوردن یک سوره در برابر قرآن دارند، آن را عرضه ...  بیشتر