نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه‌های معنایی قرآن کریم
1. نقش هنجارگریزی واژگانی در کشف لایه‌های معنایی قرآن کریم

مهدی رجایی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 3، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 117-134

چکیده
  کشف لایه‌های زیرین معنایی قرآن کریم در رسیدن به برداشت‌های جدید از قرآن، کارایی به‌سزایی دارد. بهره‌بردن از روش‌های نوین و یافته‌های جدید علم زبان‌شناسی در کنار به‌کار بستن قواعد با ارزش علم اصول، ...  بیشتر