نویسنده = مطیع، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-72

10.22108/nrgs.2019.111435.1285

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدیه خورسندی


2. پیشنهاد الگویی بر متناسب سازی روش های معناشناسی در مطالعات قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 83-108

اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع