«معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی
2. «معناشناسی» واژۀ طوبی با تکیه بر محور هم‌نشینی و جانشینی

زهره اخوان مقدم؛ فاطمه حاجی ابوالقاسم دولابی

دوره 7، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 67-84

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2018.102138.1051

چکیده
  در قرآن کریم واژۀ «طوبی» تنها یک‌بار در سیاق پاداش به مؤمنان در آیۀ 29 سورۀ رعد به کار رفته است. با وجود این، از عصر نزول قرآن تا زمان معاصر، بحثی دقیق و ساختارشناسانه از این لغت ارائه نشده است و ثمرۀ ...  بیشتر
چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن
3. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1395، ، صفحه 115-138

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.21129

چکیده
  «مصاحبه» در اصطلاح، همراهی دو واژه است که اکثراً عادت بر همراهی دارند و پیوند مفهومی بین آنها جریان دارد. در زبان‌شناسی معاصر از این مقوله با نام «روابط هم‌نشینی» یاد می‌شود؛ اما در نوشته‌های ...  بیشتر