نویسنده = جانی پور، محمد
تعداد مقالات: 3
1. ----

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 119-134

10.22108/nrgs.2019.118809.1452

محمد عترت دوست (جانی پور)


3. جستاری در تبارشناسی ماده «قرأ» در ساخت واژه «قرآن

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 21-40

محمد جانی پور؛ مهدی ایزدی