نویسنده = خوش منش، ابوالفضل
تعداد مقالات: 2
1. بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 15-32

10.22108/nrgs.2019.114597.1371

ابوالفضل خوش منش؛ فرهاد احمدی آشتیانی؛ محمدحسن حیدری


2. ------

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-12

10.22108/nrgs.2019.23593

مریم حسین گلزار؛ ابوالفضل خوش منش