بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه
1. بینامتنی قرآن کریم با صحیفه سجادیه

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا محققیان

دوره 5، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 21-36

http://dx.doi.org/10.22108/nrgs.2016.20529

چکیده
  امروزه یکی از رویکردهای مهم در پژوهش‌های مربوط به علم نشانه‌شناسی، مطالعات بینامتنی است که یادآور تعامل متون با یکدیگر است. این نوع پژوهش‌ها با کشف و تحلیل نشانه‌های رابط میان متون، به درک بهتر متن ...  بیشتر
نقش و کارکرد علم سیاق و دانش لغت در بازنگری آیات متشابه لفظی مطالعه موردی تناسب لفظ و معنا
2. نقش و کارکرد علم سیاق و دانش لغت در بازنگری آیات متشابه لفظی مطالعه موردی تناسب لفظ و معنا

زهرا محققیان؛ اعظم پرچم

دوره 3، شماره 1 ، بهار و تابستان 1393، ، صفحه 93-113

چکیده
  مشابهت لفظی درباره آیاتی مطرح است که الفاظ آن‌ها از جهات مختلف با یکدیگر شباهتی سؤال ‏برانگیز دارند. نوشتار حاضر تنها به بررسی آیات متشابه لفظی در مقوله ائتلاف اللفظ مع المعنی ‏می‌پردازد و بر آن ...  بیشتر