نویسنده = حاج اسماعیلی، محمدرضا
تعداد مقالات: 4
1. بررسی نسبت انسان و عالم هستی براساس روابط جانشینی در زبان نمادین قرآن

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 53-72

10.22108/nrgs.2019.111435.1285

مهدی مطیع؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ مهدیه خورسندی


2. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


3. تبیین ساختار زبانی واژه «ذریه» در قرآن و بررسی برخی از تأثیرات آن در فقه امامیه‏

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 19-38

محمدرضا حاجی اسماعیلی؛ سیدمهدی سلطانی رنانی


4. نقش روایات امامیه در معادل‌گزینی مفردات قرآنی و بازتاب آن در نقد ترجمه‌های معاصر قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 93-118

سید محمد رضا میرسید؛ محمدرضا حاج اسماعیلی