نویسنده = کاملی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 23-38

سید محمد میردامادی؛ ابراهیم کاملی