نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم
1. نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم

سید محمد میردامادی؛ ابراهیم کاملی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1391، ، صفحه 23-38

چکیده
  انسان وقتی پیامی از منبعی دریافت می‌کند، برای پذیرش آن باید پیام را ارزیابی کند. او برای ارزیابی پیام، اصولی را به کار می‌گیرد. این اصول در علم ارتباطات با نام «اصول تجزیه و تحلیل پیام» مطرح است. ...  بیشتر