پژوهش های زبانشناختی قرآن (NRGS) - اخبار و اعلانات