پژوهش های زبانشناختی قرآن (NRGS) - فرایند پذیرش مقالات