اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سیدمهدی لطفی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.lotfi
m.lotfiltr.ui.ac.ir
0000-0003-0510-0767

مدیر مسئول

محمد رضا ستوده نیا

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.sotudeh
bayanelmyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سیدمحمدرضا ابن الرسول

زبان و ادبیات عرب استاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6064
ibnorrasoolyahoo.com

محمد رضا حاجی اسماعیلی

قرآن و حدیث استاد دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.hajiesmaeili
m.hajiesmaeililtr.ui.ac.ir

سید حسین سیدی

زبان شناسی ادبیات تطبیقی، علوم قرآنی، متون نظم و نثر عربی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

seyedi.profcms.um.ac.ir
seyediferdowsi.um.ac.ir

حمید رضا شعیری

نشانه- معناشناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~shairi
shairimodares.ac.ir

سیدمهدی مسبوق

زبان و ادبیات عربی استاد دانشگاه بوعلی سینا

profs.basu.ac.ir/masboogh/
smm.basuyahoo.com

محمود کریمی

استاد دانشگاه امام صادق (ع)

www.civilica.com/Person-6064.html
m.krimigmail.com

سیدمهدی لطفی

علوم قرآن و حدیث دانشیار دانشگاه اصفهان

ltr.ui.ac.ir/~m.lotfi
m.lotfiltr.ui.ac.ir
0000-0003-0510-0767

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Gabriel Said Reynolds

Program in Islamic Studies University of Notre Dame

theology.nd.edu/people/gabriel-reynolds/
reynoldsnd.edu
0000-0002-6706-950X

Liyakat Takim

History of Religions McMaster University

ltakim.com/
ltakimmcmaster.ca

سیروان عبدالزهره هاشم الجنابی

اللغة العربیة وآدابها- الدلالة القرآنیة وتحلیل النص دانشگاه کوفه - عراق

staff.uokufa.edu.iq/cv.php?serwan.aljanabi
serwan.aljanabiuokufa.edu.iq

کارشناس نشریه

زهرا ظهرابی

کارشناس نشریه

lrqres.ui.ac.ir
03137934335