راهنمای نویسندگان

نشریه پژوهش های زبانشناختی قرآن جهت بررسی مقالات ارسالی نویسندگان مبلغ  100000 هزار تومان و جهت پذیرش مبلغ 250000 هزار تومان دریافت می نمایید.

نویسندگان گرامی لطفا چکیده انگلیسی مقاله خود را قبل از ارسال به نشریه در سامانه گرامرلی بررسی نمایید. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نکته بسیار مهم: 

   " این نشریه از پذیرش و بررسی مقالاتی که نویسنده مسؤول و ارسال کننده مقاله از اعضای هیات علمی دانشگاه ها یا موسسات پژوهشی نباشند، معذور است."

"تغییر نویسنده مسئول یا تغییر در ترتیب، تعداد یا مشخصات نویسندگان بعد از ارسال مقاله امکان پذیر نمی باشد. قبل از ارسال مقاله هماهنگی لازم با سازمان مربوطه در این خصوص صورت پذیرد"

 

فصلنامه تخصصی «پژوهش های زبانشناختی قرآن» تازه های پژوهشی صاحب نظران را منتشر می کند، لذا بدیهی است که مقاله باید دارای اصالت و نوآوری (‏Orginal Research‏) تحلیلی و نتیجه کاوش‌های نویسنده یا ‏نویسندگان باشد و ‏در نگارش آن، روش های تحقیق علمی رعایت شده و از منابع معتبر و اصیل نیز استفاده گردد. همچنین مقالات ارسالی از لحاظ نگارش باید دارای شرایط زیر باشند:

 

فایل شیونامه نشریه