پژوهش های زبانشناختی قرآن (NRGS) - اهداف و چشم انداز