درباره نشریه

از استادان، دانشجویان، محققان و صاحبنظران دعوت می شود تا با مطالعه شیوه نامه تدوین مقالات، آثار و مقالات علمی  خود را جهت بررسی و چاپ ارسال نمایند.