دوره و شماره: دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1399 
2. بازشناسی مفهوم «کظم» در سیاق آیات قرآن کریم

صفحه 15-32

10.22108/nrgs.2019.114597.1371

ابوالفضل خوش منش؛ فرهاد احمدی آشتیانی؛ محمدحسن حیدری