دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 16، پاییز و زمستان 1398 
1. بررسی استعاره‌های شیئی در جزءهای بیست و شش تا سی‌ام قرآن مجید

صفحه 1-20

10.22108/nrgs.2019.112034.1299

علی طالبی انوری؛ مهین ناز میردهقان؛ سپیده عبدالکریمی؛ قاسم درزی


6. اصطلاح‌شناسی الوهیت هوای نفس در آیات 43 فرقان و 23 جاثیه

صفحه 95-110

10.22108/nrgs.2019.117451.1425

فتح الله نجارزادگان؛ فاطمه نجارزادگان؛ مریم اقبالیان