دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396 
4. معناشناسی واژۀ «وجه» در قرآن

صفحه 45-66

10.22108/nrgs.2018.85580.0

سمیه عمادی اندانی؛ محمدرضا حاجی اسماعیلی


8. بررسی سبک‌شناسی نحوی در سوره «الإنسان»

صفحه 119-138

10.22108/nrgs.2017.85887

علی اصغر یاری اصطهباناتی؛ حمیده کامکار مقدم