دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 11، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-262 (بهار و تابستان 96) 
4. امکان‌سنجیِ طرح تفسیر زیبایی‌شناختی قرآن کریم

صفحه 31-48

10.22108/nrgs.2017.21522

ثمانه علوی؛ علیرضا عابدی سر آسیا؛ مهیار علوی مقدم