دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 9، بهار و تابستان 1395 
6. عناصر انسجام متنی در سوره نوح

صفحه 69-86

10.22108/nrgs.2016.20532

یونس ولیئی؛ سید محمود میرزایی الحسینی؛ محمد فرهادی