دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 8، پاییز و زمستان 1394 
4. معناشناسی «بین» در قرآن براساس روابط جانشینی و همنشینی

صفحه 59-76

فاطمه گلی ملک‌آبادی؛ محمد ، خاقانی؛ رضا شکرانی ،