دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394 
4. کارکردهای بلاغی «حذف» و اثر آن در ترجمه قرآن‌کریم

صفحه 61-76

اصغر شهبازی؛ حمید احمدیان؛ نصرالله شاملی


5. معناشناسی اتهام جنون به پیامبر(ص) با تکیه بر پاسخ‌های قرآن به این اتهام

صفحه 77-92

خلیل پروینی؛ هادی زینی ملک آباد؛ نصرت نیلساز؛ ولی الله حسومی


6. نظرات نحوی ابن‌‌عاشور در توجیه منصوبات متشابه در تفسیر «التحریر و التنویر»

صفحه 93-104

محمود شکیب انصاری؛ محمود آبدانان مهدی زاده؛ کبری محمدی ساریبگلو


7. نگاهی به ترجمه قرآن حدادعادل

صفحه 105-118

احمدرضا توکلی؛ نادعلی عاشوری تلوکی