دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393 

مقاله علمی فارسی

1. اثر بافت کلام در تعیین اعراب و عامل

صفحه 1-18

محمدرضا ستوده نیا؛ زهرا قاسم نژاد


5. کارکرد معنائی اسلوب نحوی اشتغال در قرآن کریم

صفحه 71-90

فائزه پسندی؛ محمد حسین رسول نیا؛ علی بنائیان اصفهانی