دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393 
3. تحلیل ساختار کارگفت انذار در قرآن کریم

صفحه 39-60

علیرضا دل افکار؛ محمدحسن صانعی پور؛ بهمن زندی؛ مهدی ارجمندفر