دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1392 

مقاله علمی فارسی

1. بررسی معنا‌شناختی ترکیب «قرّة العین» و معادل‌های فارسی آن

صفحه 1-19

سید محمدرضا ابن الرسول؛ سمیه کاظمی نجف آیادی


3. حوزه معنایی تدبر در قرآن کریم‏

صفحه 41-54

مهدی لطفی؛ محمدرضا ستوده نیا