دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391 
2. نگاهی به پیام‌های اقناعی قرآن کریم

صفحه 23-38

سید محمد میردامادی؛ ابراهیم کاملی


6. معناشناسی تطبیقی واژه علقه در قرآن و طب

صفحه 95-110

سید ابوالفضل سجادی؛ مهدی آشناور