دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1391 
2. افشای طرح‌های ایجاد فتنه در قرآن کریم

صفحه 23-48

شهاب الدین ذوفقاری؛ محمد جواد جاوری