موضوعات = کاربردشناسی
تعداد مقالات: 1
1. مصداق‌یابی واژۀ «زقوم» در قرآن با تأکید بر منابع تفسیری و گیاه‌شناسی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 155-170

10.22108/nrgs.2019.111521.1289

مریم رفیعی؛ امیر احمدنژاد؛ محسن صمدانیان