نویسنده = مشکین فام، بتول
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شناختی شبکۀ معنایی حرف «ثم» در قرآن کریم

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2018.110494.1250

بتول مشکین فام؛ اعظم دهقانی