نویسنده = کریمی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. بازخوانی گزارۀ «إنّما البیعُ مثلُ الرِّبا» تحلیلی سه سطحی مبتنی بر زبان‌شناسی نقشگرا

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2016.21123

محمود کریمی؛ محمد حسن شیرزاد؛ محمد حسین شیرزاد