نویسنده = نخعی، مریم
تعداد مقالات: 1
1. نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-226

10.22108/nrgs.2017.21531

کبری راستگو؛ مریم نخعی