نویسنده = راستگو، کبری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی معانی شعاعی عناصر بافت‌بنیان در گفتمان قرآنی‌

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 199-218

10.22108/nrgs.2017.101708.1034

سیده فاطمه سلیمی؛ کبری راستگو


2. نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایۀ نظریۀ انسجام

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 207-226

10.22108/nrgs.2017.21531

کبری راستگو؛ مریم نخعی