نویسنده = پورابراهیم، شیرین
تعداد مقالات: 2
1. انسان‌انگاری مفاهیم مجرد در زبان قرآن از دیدگاه شناختی

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 177-188

10.22108/nrgs.2017.21529

شیرین پورابراهیم


2. چند معنایی واژه «ید» در متون دینی در پرتو نظریه استعاره شناختی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 69-82

شیرین پورابراهیم