نویسنده = رسول ن‍ژاد، عبدالله
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل و بررسی نظریه تقارب معنایی در قرآن کریم (بررسی موردی واژگان مرتبط با مفهوم فکر

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 53-70

داود زرین پور؛ عبدالله رسول ن‍ژاد