نویسنده = باقری اصل، حیدر
تعداد مقالات: 1
1. کاربرد روش تقسیم منطقی در شناخت مقصود مفردات قرآنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

حیدر باقری اصل