نویسنده = مدبر، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اجتماعی بحران‌های اقتصادی از دیدگاه مقریزی و تطبیق آن با آیات قرآن کریم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 79-94

غلامعلی دهقی؛ فاطمه مدبر