نویسنده = پاشازانوس، احمد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل گفتگوی حضرت موسی و فرعون در سایۀ مربع ایدئولوژیک ون دایک

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 21-36

10.22108/nrgs.2019.115440.1390

احمد پاشازانوس؛ معصومه رحیمی