نویسنده = داودی مقدم، فریده
تعداد مقالات: 1
1. نقش پادگفتمان‌ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان‌هاییاران غار و خضر و موسی)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-16

10.22108/nrgs.2017.21520

فریده داودی مقدم؛ حمیدرضا شعیری؛ ثریا قطبی