نویسنده = پاک نیّت، خضر
تعداد مقالات: 1
1. چـیستیِ «مصاحَبَه یا همـایی لفظی» و مطالعۀ آن در قرآن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-138

10.22108/nrgs.2016.21129

زهره اخوان مقدم؛ خضر پاک نیّت